วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 ก.ค.2564 จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนายวีระพงษ์ ชานนท์ บ้านหนองม่วง หมูที่ 2 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดงานได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล แบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย และเพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ซึ่งประกอบ ด้วยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอแวงน้อย ส.ส. สจ.เขตอำเภอแวงน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและบริหารงานพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าของแปลง ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ซึ่ง มีกิจกรรม ดังนี้

 1. ปลูกต้นไม้ ปลูกยางนา มะขามเทศ สัก พยุง
  2.ปลูกไม้ผล มะม่วง กล้วย
  3.ปลูกไม้มงคล ต้นม่วงสาลี่
  4.ปลูกพืชสมุนไพร ต้านโควิด 19 อาทิเช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะนาว
  5.ปล่อยปลานิล ปลาตะเพียน
  6.ฐานเรียนรู้แซนวิชปลา
  7.ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักรสจืด

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายวีระพงษ์ ชานนท์ อายุ 53 ปี มีเนื้อในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 10 ไร่ 3 งาน โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินงานในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการงบประมาณภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขอีงประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบเงินกู้) จำนวน 3 ไร่ หลังดำเนินการโครงการมีการนำความรู้จากการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และเครือข่ายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การทำปุ๋ยชีวภาพ การห่มดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นดิน การรักษ์น้ำ การเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อขายการแบ่งปันให้ครัวเรือนอื่น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ คือมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรในหน้าแล้ง พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ป่าไม้ 5 ระดับและสามารถพึ่งตนเองได้และมีแหล่งอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือน เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับครัวเรือนอื่นๆในพื้นที่หมู่บ้าน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อย่างเคร่งครัดอาทิการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อ อันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png