วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

พช มัญจาคีรี จัดกิจกรรม “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช.”

พช มัญจาคีรี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้นายกานต์ ทองเสน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในกิจกรรม เอามื้อ สามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา” ในพื้นที่ของ นายอวน แวงทัย ณ บ้านคำน้อย ตำบลคำแคน ได้พบปะให้แนวคิดการดำเนินโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดย นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ได้กล่าวรายงาน และได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม ประกอบด้วย ครัวเรือนเป้าหมาย ผู้นำชุมชน อสม. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและประชาชนผู้สนใจในตำบลคำแคน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย
1.ปลูกต้นไม้มงคล/ไม้ผล
2.ห่มดิน
3.ปล่อยปลา
4.การทำปุ๋ยหมัก
ผลการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อปรับใช้ในแต่ละพื้นที่
ให้เป็นไปตามภูมิสังคมของแต่ละครัวเรือน
ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png