วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

      ที่ ห้องประชุมเดือนเพ็ญ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิ      ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559 – 2568 ระยะที่ 2 โดยมี นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค      กล่าวรายงาน และ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ

        นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์“ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”         ปี 2559 – 2568  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่าน      “โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ        พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา”         โดยมีเป้าหมาย คือ 1) อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับลดลง ต่ำกว่าร้อยละ 1 ในปี พ.ศ.2568  ปลาปลอดเชื้อต่ำกว่าร้อยละ 1 และ 2)    การเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงหนึ่งในสามในปี พ.ศ. 2578 ผลการดำเนินงานปี2559-2562 พบว่าประชาชนติดพยาธิใบไม้ตับลดลงจากร้อยละ 17 เหลือเพียงร้อยละ 4.7 ในพื้นที่ดำเนินงาน       29 จังหวัด

สำหรับการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี พบว่าการคัดกรองอัลตราซาวด์ในกลุ่มเสี่ยงไม่ต่อเนื่อง การตรวจวินิจฉัยยืนยันภายหลังการคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์ เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ยังทำได้น้อย ค่าใช้จ่ายสูง และระยะเวลารอคอยนาน เนื่องจากวิธีการตรวจมีจำกัด และ      ต้องวางแผนการรักษาให้ต่อเนื่องกับการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี ส่งผลทำให้มีการผ่าตัดรักษาต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างมาก มีโอกาสบรรลุเป้าหมายช้ากว่ากรอบเวลาของยุทธศาสตร์ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2568 ดังนั้น           การได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ที่มีการดำเนินงานโครงการพระกรุณาธิคุณฯ ที่จะเป็นประโยชน์    ต่อการวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ

   กิจกรรมได้จัดให้มีการประชุมขึ้นระหว่างวันที่  13 –14 กรกฎาคม 2563  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์    โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 , 6, 7, 8, 9, 10 แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ     ที่เกี่ยวข้อง จำนวน  70  ราย.

/////////////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047