วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น เสริมองค์ความรู้ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.

พช.ขอนแก่น เสริมองค์ความรู้ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประเด็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ในโครงการผลักดันและบูรณาการติดตามมาตรการความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ในประเด็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ ZOOM
ในการนี้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็น ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
2) แนวทางการป้องกันการทุจริตในโครงการดังกล่าว
3) การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) กลไกหรือเครื่องมือรับแจ้งเบาะแส ผลลัพธ์ที่ได้จากการรับแจ้งเบาะแส และช่องทางการสนับสนุนการรับแจ้งเบาะแสให้เกิดประสิทธิภาพ
5) ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน
หลังจากนั้น ผู้แทน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอบคุณทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png