วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

มทร.อีสาน ร่วมมือ อว. จัดทำหลักสูตร Non-Degree รองรับการทำงานหลังวิกฤตโควิด-19

09 มิ.ย. 2020
1149

 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่ง ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก อว. โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา  และมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศฯ ผู้บริหาร สป.อว และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานการประชุมและร่วมงาน ออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่าย UniNet เป็นจำนวนกว่า 100 คน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับกับการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดยในการทำความร่วมมือกับ อว. ในครั้งนี้ มทร.อีสาน จะใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) และอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเบื้องต้น มทร.อีสาน จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งทาง อว. ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 150,000 บาท สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ทาง มทร.อีสาน จะมีการจัดอบรมและมีการประเมินผลโครงการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดตามประเมินการจัดอบรม เพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องต่อไป ครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย