วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ (champ) และทดสอบโปรแกรม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่พบปะและให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ (champ) และทดสอบโปรแกรม ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนท่องเที่ยว และผู้ประกอบการชุมชน รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ) ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน คณะกรรมการบริหารชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ในการนี้ นางมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมทีมงาน เตรียมชุมชน และดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน