วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาตรวจติดตามแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง และการประปาส่วนภูมิภาคและรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับแก้ให้ตรงความต้องและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในพื้นที่ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายคารม  พลพรกลาง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบัญชีรายชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์  เศรษโฐ  นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ร่วมให้การต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ดูแหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปา  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาสุวรรณภูมิ

     นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องของศักยภาพจังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ แบ่งออกเป็น 20 อำเภอ มีประชากร 1,298,640 คน และมีพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวหอมมะลิ   อำเภอสุวรรณภูมิมีพื้นที่ประมาณ 691,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 528,867 ไร่ สภาพปัญหาของอำเภอสุวรรณภูมิเรื่องปัญหาภัยแล้งน้ำ ประปาไม่ทั่วถึงปริมาณน้ำไม่เพียงพอ  ในพื้นที่เขตเทศบาลเป็นพื้นที่พาณิชย์และที่อยู่อาศัยปัญหาที่ตามมาก็คือระบบการระบายน้ำเสียจากชุมชน น้ำท่วมขัง ปัญหาดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามาช่วยวางแผน กำหนดแนวทางพัฒนา ออกแบบ ประมาณการ  ดำเนินงาน ระยะที่ 2  ในการพัฒนาตามผังเมืองรวมสุวรรณภูมิ

    นายคารม  พลพรกลาง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบัญชีรายชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด เผยว่า ปัจจุบันอำเภอสุวรรณภูมิเป็นเส้นทางสายหลักเป็นเส้นทางการเดินทางสู่อีสานใต้เป็นเส้นทางการขนส่งสายหลักสู่ชายแดน จึงต้องการให้พื้นที่เป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทาง   พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสุวรรณภูมิ และได้เสนอในที่ประชุมเรื่องขอใช้สถานที่ส่วนราชการในการจัดตั้งศาลแขวงสุวรรณภูมิ ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ  /เรื่องการขุดทรายแลกน้ำและขุดลอกลำน้ำเสียวเพื่อที่จะให้พี่น้องในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง /เรื่องของการถ่ายโอนถนนท้องถิ่นให้ทางหลวงชนบทได้เข้าไปดูแลเพราะถนนในการในการรับผิดชอบ อปท มีมากเกินขีดความสามารถในเรื่องของการพัฒนา และเรื่องของการพัฒนาบ่อพันขันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

     นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว ซึ่งทราบว่าพี่น้องชาวอำเภอสุวรรณภูมิมีปัญหาเรื่องประปา แต่ว่าประปาไม่ใช่เรื่องคุณภาพของน้ำ เนื่องจากภาคอีสานมีพื้นที่เก็บน้ำในหน้าแล้ง โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ก็เห็นว่าพื้นที่มีศักยภาพในความพร้อมพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการกักตุนน้ำในพื้นที่กักเก็บน้ำ หน้าน้ำมีน้ำเยอะ แต่เวลาหน้าแล้งพื้นที่น้ำมันจะน้อย และถ้าเรามีโอกาสได้สร้างแก้มลิงให้น้ำเข้าไปและเก็บน้ำในปริมาณที่เท่ากับจำนวนผู้ใช้น้ำของอำเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งการใช้น้ำใน 1 ปี ประมาณ 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร และต้องหาน้ำให้เพียงพอต่อการใช้

ในเรื่องนี้รัฐบาลมีแนวทางปฏิบัติ คือ โครงการขุดสระ ถ้าเป็นลำน้ำก็จะขุดทรายแลกน้ำ และพื้นที่สาธารณะทั้งหลายได้ออกแบบสำรวจดูว่ามีการใช้พื้นที่เท่าไหร่ โดยร่วมมือกับกรมธนารักษ์จังหวัด ในส่วนของดินจะมีมูลค่าคำนวณตามที่ทางแบบราชการกำหนด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจ เอาดินเราไป และเราก็เอาน้ำมา หรือว่าในแม่น้ำลำคลองที่ได้น้ำกลับคืนมาก็เป็นโครงการที่สามารถทำได้อยู่แล้ว ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน เพียงแต่ว่า ต้องเป็นนโยบายลงไป เชิญชวนประชาชนให้ได้รู้ว่ารัฐหรือราชการมีนโยบายอย่างนี้ โดยที่ใครต้องการดิน ก็ทำและเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล เอาดินไปเราก็ได้น้ำมา โดยเฉพาะภาคอีสานนี้มีน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรแน่นอน

////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047