ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 2)

การบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 ช่วงที่ 2 เรื่อง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก้

1. ตลาดนำการผลิต
2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0
3. 3’S (Safety – Security – Sustainability)
4. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล “เกษตรพาณิชย์ทันสมัย”,
5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ทั้งนี้ มี 15 แนวทางนโยบายหลัก คือ

1. ตลาดนำการผลิต
2. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
3. การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและ Start up
4. การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
5. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรแล,ะนวัตกรรม (AIC)
6. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
7. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
8. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
9. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
10.การประกันภัยพืชผล
11.การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
12.การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
13. การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย
14. การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data
15. การประกันรายได้ของเกษตรกร

ในภารกิจของ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจของ ส.ป.ก. แบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่

– การจัดที่ดิน ควบคุมสิทธิในที่ดิน
– พัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
– พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
– พัฒนาอาชีพและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

โดยทั้ง 4 กลุ่มภารกิจสำคัญ จะอยู่ภายใต้การดำเนินงาน กำกับดูแล ของ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด, ส.ป.ก.ส่วนกลางและภูมิภาค, กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานบูรณาการ รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ

ทั้งนี้ ท่านได้มอบแนวทางแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และได้เสริมสร้างแนวคิด ประสบการณ์ในการบริหารงาน “การสร้างคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อสร้างคนที่มีคุณภาพได้ ก็จะสร้างงานที่ดีต่อไปได้ และสามารถวางระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ” อีกทั้ง “ความยากลำบากของเรา แลกกับความสุขและรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกร ถือว่าคุ้มมาก” ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในตอนท้ายอย่างน่าสนใจ และควรถือปฏิบัติสืบไป

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png