วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

เมื่อวันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 ณ วัดเกาะแก้วบ้านหนองบัว ม.8 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง สิทธิและบทบาทหน้าที่ของสตรี ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลหนองบัว ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ บทบาทหน้าที่ของสตรี รวมถึงความรู้ความสามารถในการฝึกอาชีพต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดโดยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น