ส.ป.ก.เตรียมความพร้อม การขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.2564

ส.ป.ก.เตรียมความพร้อม การขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.2564/เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.2564 โดยการทดสอบระบบเสมือนจริงกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ ส.ป.ก.ชุมพร โดยมีนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายประเสริฐ กองสง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) ไปยังสำนักงาน กพร. และส.ป.ก.จังหวัด ด้วย

546377
546378
546379
546380
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png