วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เพราะไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานได้

08 ก.ค. 2021
75

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เพราะไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล ที่มีการแชร์ข้อความว่าเพราะ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ที่ยกเลิกไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี ให้สามารถใช้ใบอนุญาตเดิมได้ตลอดจนกว่าจะเลิกกิจการ ทำให้โรงงานไม่ได้รับตรวจสอบความปลอดภัย จนทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนั้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงว่า การยกเลิกการต่อใบอนุญาตไม่ได้มีผลต่อการตรวจกำกับดูแลโรงงานแต่อย่างใด เนื่องจากทุกโรงงานต้องมีการตรวจและติดตามเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว.ซึ่งการยกเลิกการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นไปตามความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานที่มีความเข้มงวดและล่าช้า อันสร้างปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบกิจการโรงงาน สมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ เพื่อให้การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่จำเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก .โดยการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาของผู้อนุญาต และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจยกเลิกการกำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 นี้.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.diw.go.th หรือโทร 02-202-4000 และ 3967.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การยกเลิกการต่อใบอนุญาตไม่ได้มีผลต่อการตรวจกำกับดูแลโรงงานแต่อย่างใด เนื่องจากทุกโรงงานต้องมีการตรวจและติดตามเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png