วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานพิจารณารายละเอียดการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่ อัจฉริยะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณารายละเอียดการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวีระชัย นาควิบลูย์วงศ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองใหม่ นายกอทอง ทองแถม ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม (สกพอ.) กล่าวรายงาน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาการขอใช้ที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สร้างรายได้ ส่งเสริมการลงทุน เชื่อมโยงกับการพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png