เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมบรรยาย “การพัฒนาสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลิกวิกฤต COVID-19” สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลิกวิกฤต COVID-19” สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัตินี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยโอกาสนี้ นายวิทยา คำภูแสน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

541776

การบรรยาย “การพัฒนาสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน” โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ท่านได้กล่าวถึง ความเป็นมาโครงการ แผนงานโครงการ พื้นที่ดำเนินการ และภาคีความร่วมมือ ซึ่งมีภารกิจหลักในแผนแม่บทแห่งชาติฯ โดย ส.ป.ก. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร จัดทำข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสมุนไพร รวมถึงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการขับเคลื่อนภารกิจงานสมุนไพร พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม วิจัย และขยายพันธุ์พืช ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดตั้งรวม 5 ศูนย์ และขยายผลสู่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ปีละ 400 ราย

541779

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง บทบาท ส.ป.ก. ในโครงการ พลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทาง “ปลูกให้ดี มีผลิตภัณฑ์ให้ได้ ขายให้เป็น” โดยมีกิจกรรม อาทิ ให้ความรู้การปลูก แปรรูปวัตถุดิบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดรายได้คืนถิ่น พัฒนาศักยภาพและนำผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์ เชื่อมโยง E-Commerce สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้ เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” บนที่ดิน ส.ป.ก. “แผ่นดินทองคำ” สืบไป

541782
541783
541784
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png