วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นาโมเดล” อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เัมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอกระนวน ณ แปลงนายสุจี สิงห์หล้า และนางณฐิญา สิงห์หล้า บ้านทุ่งใหญ่ ม.5 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีการพัฒนา ร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง จำนวน 100 คน
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และน.ส.ณฐมน ศรีอาจ ผช.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรมเอามื้อฯ ในครั้งนี้ด้วย
นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส พัฒนาการอำเภอกระนวน ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ครัวเรือนได้รับการพัฒนาตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ในการฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ คนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์ป่า คนรักษ์น้ำ คนรักษ์สุขภาพ และหลักกสิกรรม ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ลงแปลงปลูกป่า 5 ระดับ
จากนั้น เจ้าของแปลงนา ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจที่นำแนวคิด โคก หนอง นา มาปรับใช้ในพื้นที่ และร่วมกันดำนาในแปลงนาที่เตรียมไว้