วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอบ้านฝาง ณ พื้นที่ของ นายกฤตัชญ์ มีคำทอง ม.2 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝาง รองกิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง เทศบาลตำบลป่ามะนาวกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 31 หมู่บ้าน และประชาชนบ้านโนนตุ่น ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุภาพร ทีบุตร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมในการเอามื้อสามัคคีในวันนี้ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ โครงการขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง
2) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย
– ฐานคลองไส้ไก่
– ฐานปลูกป่า/ปลูกผัก
– ปล่อยปลา
นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรให้เป็นระบบ ลงมือปฏิบัติได้จริง เป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิตในระดับครัวเรือน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย