วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 90.30 น.นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอน้ำพอง ภายใต้แนวคิด “พายกระติบข้าว เอาผ้าขาวม้ามัดเอว ใส่เสื้อหม้อฮ่อม ถือเสียม แบกจอบพร้า พลิกพื้นปลูกป่า” ณ แปลงนา นายจุลยุทธ เบ็ญจมาศ บ้านเหล่าใหญ่ ม.8 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร/หน่วยงานภาคีการพัฒนา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเอามื้อฯ ในครั้งนี้ด้วย
นายสำเร็จ คำโหลนพัฒนาการอำเภอน้ำพองกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานภาคีการพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพได้อย่างสัมฤทธิผลสู่ความยั่งยืน
จากนั้น นายจุลยุทธ เบ็ญจมาศ เจ้าของแปลงนา ได้เล่าเรื่องมูลเหตุ และแรงบันดาลใจที่นำแนวคิด โคก หนอง นา มาปรับใช้ในพื้นที่ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามฐานต่างๆ จำนวน 4 ฐาน (ปุ๋ยอินทรีย์/ปลูกแฝก/ปลูกผัก/ปลูกสมุนไพร)ในแปลงที่เตรียมไว้