วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ 140 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

กรมท่าอากาศยาน ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 ทางอินเทอร์เน็ต มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : นิติกร จำนวน 17 อัตรา / อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งที่ 2 : นักวิชาการขนส่ง จำนวน 71 อัตรา / อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา / อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 4 : วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา / อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่งที่ 5 : วิศวกรเครื่องกล จำนวน 8 อัตรา / อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่งที่ 6 : วิศวกรโยธา จำนวน 26 อัตรา / อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ระยะเวลาในการจ้างงาน

-สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างในปีถัดไป

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมท่าอากาศยาน สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png