วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ประชุม รับฟังแนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและบริหารงานพัฒนาชุมชน นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการเฉพาะกิจ ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10,000 อัตรา วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) โดยให้ได้ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาณการจ้างงาน โดยต้องคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอดังนี้

429599
  1. เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
    โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานละ 406 อัตรา รวมทั้งสิ้น 1,218 อัตรา และกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยหากได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะแจ้งให้จังหวัดกำหนดวันทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจต่อไป
    (sick) ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png