วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ขก. พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขตตรวจราชการ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 63

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2563 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) และคณะผู้ประเมินฯ ได้มาพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ กิจกรรมคัดเลือกประกอบด้วย
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ
2.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ผู้เข้าประกวดคือ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
3.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ผู้เข้าประกวด คือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
4.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ กลุ่มเข้าประกวดคือ กลุ่มปลานิลแดดเดียว บ้านห้วยซัน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีสู่การเป็น SMART LADY รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เป็นอีกหนึ่งกองทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรีที่ตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่เมือง SMART CITY