วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอแวงใหญ่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลงนา นางชุติมา ดอนเส หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผญบ. ราษฎรในพื้นที่ กลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ตลอดทั้ง องค์กรพัฒนาสตรี และผู้นำ อช. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาววาสนา อังวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นางมณีวรรณ ศิลารักษ์ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ มีฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ (1) ฐานห่มดิน (2) ฐานปลูกป่า (3) ฐานคลองไส้ไก่ (4) ฐานหญ้าแฝก (5) ฐานปุ๋ยอินทรีย์ และ (6) ฐานบ่อปล