วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นาโมเดล” อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอบ้านแฮด ภายใต้แนวคิด “แบกจอบเสียม หิ้วตะกร้า ถือถุงผ้า ร่วมดำนาสามัคคี” ณ แปลงนา นายวิสุทธิ์ ศรเสนา ม.12 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีการพัฒนา ร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมเอามื้อฯ ในครั้งนี้ด้วย
นายปรีชา วิถีเทพ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานภาคีการพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
จากนั้น เจ้าของแปลงนา ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจที่นำแนวคิด โคก หนอง นา มาปรับใช้ในพื้นที่ และร่วมกันดำนาในแปลงนาที่เตรียมไว้