จว.ขอนแก่น / รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

จว.ขอนแก่น / รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้มอลบนโยบายแนวทางปฏิบัติโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (การจ้างนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) การบันทึกข้อมูลพัฒนาชุมชน), โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดขอนแก่น และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขยายผลปลูกผักสวนครัวต้นแบบ การสร้าง ความมั่นคงทางอาหารจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวร พร้อมทั้งได้ติดตามตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงนางสาวรัตนา เหล่ามูล บ้านโสกดั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนภารกิจงานกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจเครือข่ายต่างๆ


โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ,นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง, นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เจ้าของแปลงครูพาทำ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมรับมอบนโยบายและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามประเด็น 1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรับบาลดิจิทัล (การจ้างนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)บันทึกข้อมูลพัฒนาชุมชน) 2) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดขอนแก่น และ 3) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขยายผลปลูกผักสวนครัวต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวร


นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวอีกว่า เจตนารมณ์ของโครงการดังกล่าว ถือเป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่เพื่อปรับกรอบแนวแนวคิดของเกษตรกรกับปรัชญาดั้งเดิม และปรับกรอบแนวความคิด เพื่อเตรียมชุมชนเข้าสู่โลกยุคใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ยึดหลักการพัฒนา 3 ด้านคือ เพื่อความอยู่รอดอยู่ได้, เพื่อความพอเพียง และเพื่อความอยู่รอดอยู่ได้พอเพียงอย่างยั่งยืน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโครงการที่มุ่ง ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด 5 ไร่ลงมา ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างส่วนราชการกับเกษตรกรเจ้าของแปลงที่มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ สร้างพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถให้คนอื่นมาเรียนรู้กับเราได้ อย่างไรก็ตามโมเดลนี้เหมาะกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่ง หากสามารถบริหารจัดการและดำเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประโยชน์ที่จะได้จากโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” คือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดึงคนให้อยู่ในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงระบบนิเวศได้หลายมิติ เช่น ได้แหล่งน้ำ ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สังคมเกื้อกูลกัน วิถีชุมชนเกิดความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง และด้านชีวภาพสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น จากนั้นรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) และคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แปลงของนายอุทัย ศรีน้อยขาว บ้านโสกดั่ง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง โดยได้เข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และไม้มงคลสีม่วง การห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม และหัวคันนาทองคำ (ปลูกพืชผักสวนครัว) พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจ แก่ครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง 2 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน และให้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของ โรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png