วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มทร.อีสาน จับมือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนสร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ด้วย Active Learning

23 มิ.ย. 2021
580

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิกร วัฒนพนม ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ มูลนิธิฯ โดยการลงนามความร่วมมือในครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในพื้นที่ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร และศูนย์บ่มเพาะที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ด้วยโมเดลบัณฑิตนักปฏิบัติพันธุ์ใหม่ด้วยกระบวนการ active learning ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขและสร้างอาชีพใหม่ให้ คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสู่อนาคตผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

มทร.อีสาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนและการขับเคลื่อนจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร. อีสาน ภายใต้นโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ควบคู่กับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายและเพิ่มพูนทักษะในการทำเกษตรยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนได้ด้วย ทั้งหมดนี้จะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง มทร.อีสาน พร้อมขยายผลสู่ทุกสาขาวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ  รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png