วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น -พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่บ้านพังทุย หมู่ที่ 1 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มอำเภอที่ 1) และบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มอำเภอที่ 2) เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านนายอำเภอน้ำพอง นายอำเภอเวียงเก่า หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอจากกลุ่มอำเภอที่ 1 และกลุ่มอำเภอที่ 2 ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่


กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนดีเด่นตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเชิดชูเกียรติ ในวันนี้มีการคัดเลือกทั้งหมด 5 กิจกรรม ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ , กลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนดีเด่น , ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (หญิง) , ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(ชาย) , ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ซึ่งคณะกรรมการได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข” จากผู้นำ กลุ่มองค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในหมู่บ้านเพื่อประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน
การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่ชุมชน และผู้ที่เสียสละในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png