วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

พช.หนองเรือ / โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน

พช.หนองเรือ /โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนใน ระดับหมู่บ้าน(เรือ)/วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกว้าง

นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นางสาวพิมพัชญา สิมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนใน ระดับหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้กับครัวเรือนและชุมชน
3.สนับสนุนและพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน

โดยมีทีมวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ จำนวน 5 คน สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวสัมมาชีพ จำนวน 20 ครัวเรือน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png