ส.ป.ก.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

23 มิ.ย. 2021
413


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ส่งสัญญาณไปยัง ห้องประชุมนวัตกรรม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ
โดยมีสาระสำคัญ คิอ
1.การจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ระดับกรม ระดับจังหวัด)
2.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ BCG Model ภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมดังกล่าว ส.ป.ก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png