วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 112 แห่ง ประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงานทุกส่วนและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 336 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแห่งละ 3 คน ได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของจังหวัดขอนแก่น ได้ต่อเนื่องส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะ ยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมายและแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นจัดให้มีการฝึกอบรมจำนวน 3 ครั้งครั้งละ 2 วัน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่อง, การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากปัจจุบันพบมีการระบาดของโรค และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ โดยให้ทำงานร่วมกับ อสม. ,ให้มีการบูรณาการทำงานแก้ปัญหาความยากจน ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น,การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง โครงการนมโรงเรียน อาหารกลางวัน การดูแลรถรับ-ส่ง นักเรียนให้มีความปลอดภัย เพื่อวางรากฐานที่สำคัญให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต การรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ประชาชน เพื่อ แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ในชุมชน, การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะ ,การป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ, การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นย้ำให้มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในบุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ,การสำรวจ ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงถนนเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย,การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน การติดตั้ง ตรวจสอบกล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชน