รมว.พม. จับมือ 9 กระทรวง เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้างอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19

 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19) สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งคนตกงาน คนว่างงาน และนักเรียน นักศึกษาที่เรียนจบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก” อีกทั้งเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ณ ห้อง Convention ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำเป็นต้องมีมาตรการสร้างงานและจ้างงานเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการหางานทำไม่ได้และตกงาน โดยจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งการสร้างทักษะอาชีพใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายขึ้น และการทำงานที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ติดต่อสื่อสารมากขึ้น ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ต้องบูรณาการความร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19) เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้วยมิติการทำงานใหม่กับหน่วยงานภาครัฐ 9 กระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อสร้างทุนมนุษย์สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัวในพื้นที่

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ ตนได้มาขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลที่ให้แต่ละกระทรวงบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับ 9 กระทรวง เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอาชีพและเศรษฐกิจของประชาชน ด้วยการแนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งหลังจากนี้ เราจะมีการติดตามความคืบหน้าในทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับความเข้มข้นของการทำงาน เพราะปัญหาของประชาชนรอไม่ได้ และต่อจากนี้ จะขับเคลื่อนงานต่อในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเราจะแนะนำโครงการต่างๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งคนตกงาน จนถึงกลุ่มเยาวชน นักศึกษาที่จบแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ เพื่อให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอาชีพใหม่