วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันนี้ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการบูรณาการการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุม และรายงานความก้าวหน้าผลการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของสำนะกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น