วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นาโมเดล” อำเภอแวงน้อย

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอ แวงน้อย ภายใต้แนวคิด “แบกจอบเสียม ถือห่อข้าว ปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้า รวมกันมาเอามื้อสามัคคี” ณ แปลงนา นายประสิทธิ์ ศรีมะณี บ้านหนองแขม 2 ม.13 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววาสนา อังวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมเอามื้อฯ ในครั้งนี้ด้วย
นางวิรงรอง คำสอนพันธ์ พัฒนาการอำเภอแวงน้อย ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานภาคีการพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง “โคก หนอง นา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแวงน้อย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผญบ. ราษฎรในพื้นที่ กลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ตลอดทั้ง องค์กรพัฒนาสตรี และผู้นำ อช. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จากนั้นนายประสิทธิ์ ศรีมะณี เจ้าของแปลง เล่าถึงแรงบันดาลใจที่นำแนวคิด โคก หนอง นา มาปรับใช้ในพื้นที่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ได้ลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง ในฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน คือ
1) ฐานปลูกผักสวนครัว/ผลไม้/ปลูกหญ้าแฝก
2) ฐานธนาคารน้ำใต้ดิน
3) ฐานทำปุ๋ยน้ำอินทรี ชีวภาพ
4) ฐานทำขยะเปียกลดโลกร้อน
5) ฐานเลี้ยงไส้เดือนดิน
6) ฐานปลูกป่า 5 ระดับ