วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

พข.ขอนแก่น คัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายไพประสิทธิ์ โพพิทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี และนางสาวศิรินทร กะวะนิช ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
-ภาคเช้า พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นฯ ได้แก่
1. ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน (นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
2. ประเภทพัฒนาการอำเภอ (นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี)
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน (นางสาวนกยูง อนุสุเรนทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ชนบท)
4. ประเภทนักวิชาการพัฒนาชุมชน (นางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
โดยคณะกรรมการฯ ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจบการนำเสนอแต่ละประเภท
-ภาคบ่าย พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด โดยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ นำเสนอผลการดำเนินงานมิติที่ 1-5 โดยมีพัฒนาการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถาม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมผลงานและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ รวมถึงแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด
โดยกำหนดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563