วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“ธีระศักดิ์” นั่งประธานสันนิบาตเทศบาลขอนแก่น คนใหม่ พร้อมนำชาวเทศบาลทั้งจังหวัดสู่การพัฒนาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง หลังโควิดคลี่คลาย

“ธีระศักดิ์” นั่งประธานสันนิบาตเทศบาลขอนแก่น คนใหม่ พร้อมนำชาวเทศบาลทั้งจังหวัดสู่การพัฒนาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง หลังโควิดคลี่คลาย พร้อมเผย ทน.ขอนแก่น เตรียมจองวัคซีนทางเลือก 100,000 โดส ขณะที่เทศบาลฯทั้งจังหวัดพร้อมจัดหาวัคซีนทางเลือกตามระเบียบ มท.กำหนด
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา หรือ ทม. ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในฐานะ รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมสัมมาสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกเทศมนตรี และ ปลัดเทศบาลฯ จากทั้ง 84 แห่งในเขต จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายไพรรัตน์ ทวีวาร นายก ทม.ศิลา,นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ,นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายก ทม.เมืองพล ,นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายก ทต.บ้านค้อ,นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ นายก ทต.เมืองเก่า


โดยในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดวาระในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติเสนอ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายก ทน.ขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแก่น คนใหม่ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแก่น ชุดใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตามที่ กกต.กำหนดจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีในเขต จ.ขอนแก่น รวม 84 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มี นายกเทศมนตรี สมัยที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งเข้ามาได้อีกสมัยเพียง 16 คนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็นนายกเทศมนตรีชุดใหม่ทั้งหมด
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายก ทน.ขอนแก่น ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ทั้ง 84 ท่าน ของ จ.ขอนแก่น ที่มีมติไว้วางใจในการให้ ทน.ขอนแก่น เป็นผู้นำชาวท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลที่จะต้องร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและบริหารจัดการบ้านเมือง ตามระเบียบ ข้อบังคับและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะระเบียบในเรื่องของการเงิน การคลัง งบประมาณ และบุคลากร ที่จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งในการประชุมร่วมนายกเทศมนตรีฯ ในครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุย ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ เพื่อนำไปสู่ทางออกที่ตรงกัน เข้าใจกันและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่ขัดต่อระเบียบของกฎหมาย ขณะที่ประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันอย่างมากคือวัคซีนทางเลือกที่กระทรวงมหาดไทยได้คลายล็อคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนได้เอง ตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ นายกเทศมนตรี แทบทุกแห่งเห็นพ้องต้องกันในการที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง

“ เฉพาะในส่วนของเทศบาลนครขอนแกน ได้มีการหารือและประสานงานไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อทราบถึงระเบียบและขั้นตอนต่างๆแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสั่งจองโดยตรงกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ ตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเทศบาลฯจะทำการจองวัคซีนจำนวน 100,000 โดส สำหรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น คู่ขนานกับวัคซีนจัดสรรที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับประชาชนที่กำลังดำเนินการฉีดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจำนวน 100,000 โดสที่ทำการจัดซื้อนั้นถือว่าเพียงพอเพราะเราคิดในสัดส่วนที่ร้อยละ 30-40 ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งนายกเทศมนตรี แต่ละแห่งท่านรับทราบและนำโมเดลที่หารือกันนี้นั้นนำกลับไปดำเนินการในท้องถิ่นของตนเอง ขณะเดียวกันยังคงมีการศึกษาในระเบียบเพิ่มเติมว่าเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วนั้นนอกจากการให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตท้องถิ่นของตนเองแล้ว ในกลุ่มของประชากรแฝงจะสามารถฉีดให้ได้หรือไม่ในงบประมาณของเทศบาลฯที่ดำเนินการอยู่นี้ ซึ่งขณะนี้คณะทำงานได้ศึกษาระเบียบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดในภาพรวมทั้งหมด”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png