วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินฯ สอดคล้องการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร

10 มิ.ย. 2021
384

   วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักกฎหมาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร โดยมีนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นายขจรศักดิ์ ปานเพชร นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายเผด็จ ดิฐษดี นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี หัวหน้าโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งทีมที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากรอบการพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และถ่ายทอดระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

506630
506633
506635
506636
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png