วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

อำเภอหนองเรือ/คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับกลุ่มอำเภอที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เวลา 14.00 น. นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับกลุ่มอำเภอที่ 2 ลงพื้นที่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

ในการนี้ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส นายวุฒิภัทร เตาะเจริญสุข สจ.หนองเรือ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล นายภควัตร สุพรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านนาหว้า ให้การต้อนรับในครั้งนี้

โดยกิจกรรมเข้ารับการประกวด ได้แก่
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ผู้นำ อช. (ชาย/หญิง)
3. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)ดีเด่น
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ทั้งนี้ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับกลุ่มอำเภอในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมการประกวดได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

S 5169341
S 5169330
S 5169333
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png