ส.ป.ก.ประชุมวางแผนงานพัฒนาโครงการพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564

05 มิ.ย. 2021
440

         วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนงานพัฒนาโครงการพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
โดยมี สาระสำคัญคือ การพิจารณาแผนงานโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 24 จังหวัด และแนวทางการแก้ปัญหาการอนุญาตขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ โดยหน่วยงานที่จะดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง และการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี 9 หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ คือ ส.ป.ก. กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

500119
500120
https://bpicc.cc/i/jRFxHR
500126
500127
500132
500133
500134
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png