ส.ป.ก. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูล (War Room) ร่วมรับฟัง แนวทางการพิจารณาวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

05 มิ.ย. 2021
370

    วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ส.ป.ก. ร่วมรับฟังแนวทางการพิจารณาวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชั้นกรรมาธิการ (ประชุมพิจารณา วันที่ 3) โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูล (War Room) ร่วมรับฟัง และตอบข้อซักถาม หากมีประเด็นพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. โดยมี ผู้เข้าร่วมรับฟัง อาทิ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้แทนจาก สำนัก/กอง/ศูนย์ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
การประชุมแนวทางการพิจารณาวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีกำหนดการประชุม 4 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

499992
499993
499995
499997
499998
499999
500000
500002
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png