วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA)

เมื่อวันนี้ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ และนางอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมตามโครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O Table) ในระดับภูมิภาค จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา