พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นาโมเดล อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนายบุญมา มูลมณี บ้านเหล่าเหนือ ม.4 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ผอ.รพสต.ห้วยแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล จาก 21 หมู่บ้าน ชาวบ้านเหล่าเหนือ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเอามื้อในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาววาสนา อังวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ครัวเรือนได้รับการพัฒนาตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
นายบุญมา มูลมณี เจ้าของแปลง เล่าถึงแรงบันดาลใจในการนำ “โคก หนอง นา โมเดล” มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองในวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรมลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง 5 ฐาน ได้แก่ ฐานห่มดิน ฐานปลูกผัก ฐานปลูกหญ้าแฝก ฐานปลูกป่า และฐานเลี้ยงปลา จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำกิจกรรมจนครบทั้ง 5 ฐาน