วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น เอามื้อสามัคคี “รวมพลคนรักธรรมชาติ มีธรรมะ คนธรรมดา โคก หนอง นาโมเดล

เมื่อวันนี้ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่นายธัชชัย อัคฮาด ม.2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “รวมพลคนรักธรรมชาติ มีธรรมะ คนธรรมดา โคกหนองนา โมเดล” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลในเมือง ผู้นำ อช. ผู้นำสตรี ครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านหนองแวงโอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเอามื้อในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ครัวเรือนได้รับการพัฒนาตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
นายธัชชัย อัคฮาต เจ้าของพื้นที่ เล่าถึงผลสำเร็จที่ผ่านมาของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแรงบันดาลใจในการประยุกต์สู่ โคก หนอง นา” ในวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรม ดำนา ปลูกข้าว และฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานขุดคลองไส้ไก่ ฐานปลูกต้นไม้ห่มดิน ฐานปลูกผัก และฐานปลูกหญ้าแฝก