วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นาโมเดล

เมื่อวันนี้ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ แปลงนายสุภาพ แสงสว่าง บ้านเปือยน้อย ม.2 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
นายณัฏฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปร่วมพลิกฟื้นผืนนา ฝ่าวิกฤติโควิด–19 มีป่า มีน้ำ มีกิน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อปท. ผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย และชาวบ้านเปือยน้อย ร่วมเอามื้อในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมและพบปะ บอกเล่าถึงความเป็นมาของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล
นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ตลอดทั้งพี่น้องประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป
จากนั้น นายสุภาพ แสงสว่าง เจ้าของแปลง ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจ ที่ทำโคก หนอง นา และกิจกรรมเอามื้อในวันนี้ มี 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานขุดคลองไส้ไก่ ฐานห่มดิน ฐานหลุมพอเพียง ฐานปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และฐานปลูกหญ้าแฝก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจ ลงมือปฏิบัติจริงจนครบทั้ง 5 ฐาน