วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น หนุนพลังสตรีขับเคลื่อนวิถึสัมมาชีพชุมชน

เมื่อวันนี้ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่วิถีสัมมาชีพชุมชน ตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมี นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสวนหม่อน ผู้นำสตรีใน 14 หมู่บ้าน ๆ ละ 15 คน รวม 210 คน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมฯ
โดยในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ประเภทเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมของกิจกรรมในทุก ๆ ด้าน และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของสตรีในยุคปัจจุบัน รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ