ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ นายสมบุญ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทุกระดับ ก่อนนำเสนอผู้บริหารของส.ป.ก.พิจารณาอนุมัติ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

491871
491874
491877
491878
491873
491886
491882
491885
491890
491891
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png