วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันนที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น
นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลอำเภอ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น แรงงานจังหวัดขอนแก่น และคณะวิทยากร TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเตรียมความพร้อมการประกวดระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ใน ปี 2563
โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน ปลัดอำเภอกระนวน สาธารณสุขอำเภอกระนวน ผู้บริหารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมรับประเมินนิเทศติดตามในครั้งนี้ เพื่อให้อำเภอกระนวนเป็นหนึ่ง เยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลจากยาเสพติด
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมเตรียมความพร้อมในพื้นที่ด้วย