วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางอัศรา เอกวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการ ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน, น.ส.จรินทร์ญา สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และประธาน/คณะกรรมการ, อสม.ชุมชน ร่วมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย ซึ่งเหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดเหตุฝนตกหนักส่งท้ายฤดูร้อนรับฤดูฝน พายุพัดบ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือน ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน ให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 6 ครอบครัว ได้แก่ 1.นางอุไรวรรณ เล็กดี บ้านเลขที่ 35/1 ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี, 2.นายอดิศักดิ์ เหลืองอุบล บ้านเลขที่ 57/2 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ 3.น.ส.นิภาภรณ์ อ่อนตาแสง บ้านเลขที่ 23/68 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ 4.นางวาสนา แซ่บลี้ บ้านเลขที่ 57/7-8 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ 5.นายณรงค์ วังภูสิทธิ์ บ้านเลขที่ 57/17-18 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ และ 6.น.ส.วรภรณ์ ภูงามเงิน บ้านเลขที่ 171/466 ชุมชนธารทิพย์ สำหรับการมอบถุงยังชีพครั้งนี้เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ หากพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆสามารถแจ้งการร้องทุกข์ของเทศบาลสามารถได้ 6 ช่องทาง ดังนี้ช่องทางที่ 1 สามารถยื่นคำร้องที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่นช่องทางที่ 2 ผ่านทาง Application ของเทศบาล ชื่อว่า YouPheeช่องทางที่ 3 ทาง เวปไซต์ของเทศบาลนครขอนแก่น 3.1 เข้า WWW.KKMUNI.GO.TH หรือ เทศบาลนครขอนแก่น3.2 คลิ้กระบบฐานข้อมูล คลิ้กไปที่ ระบบร้องทุกข์ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนได้กับประธานชุมชนจำนวน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลฯช่องทางที่ 5 สื่อโซเชียลมีเดียสาธารณะ คือ – FACEBOOK : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม- FANPAGE : เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาลช่องทางอื่นๆ สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ภายในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)ได้แก่**สำนักปลัดเทศบาล เบอร์ติดต่อ 043 – 221185(ร้องเรียนคนเร่ร่อนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลที่สร้างความเดือนร้อน)**สำนักการช่าง เบอร์ติดต่อ 043 – 221578(โครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น )**สำนักสวัสดิการ เบอร์ติดต่อ 043 – 271210(คนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ)**สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ติดต่อ 043 – 225514(เหตุรำคาญจากกลิ่น,เสียง,ควันต่างๆ , สุนัข ,แมว สัตว์เลี้ยงต่างๆ)แจ้งเกี่ยวกับ การเก็บขยะ, เศษกิ่งไม้ต่างๆ เบอร์ติดต่อ 043 – 223880**สำนักทะเบียนราษฎร์ เบอร์ติดต่อ 043 – 223648(แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทำบัตรประชาชน)**ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เบอร์ติดต่อ 043 – 221184,227911เบอร์ ด่วน 199(สัตว์มีพิษเข้าบ้าน ไฟไหม้ น้ำท่วม สาธารณภัยต่างๆ)**กองวิชาการและแผนงาน เบอร์ติดต่อ 043 – 221667(ระบบสารสนเทศ, งบประมาณ,แผนงานและประเมินผล)**สำนักการศึกษา เบอร์ติดต่อ 043 – 225166(ด้านการศึกษาต่างๆ ,ระบบการศึกษา ,การเรียน-การสอน)

ที่มา/เพจเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png