วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

มทร.อีสาน ปั้นนักศึกษาหลักสูตร BTEC ตอบโจทย์การพัฒนาสายอาชีพสู่ภาคอุตสาหกรรม

18 พ.ค. 2021
545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร BTEC Specialist and Professional Level 4 Certificate in Management and Leadership โดยกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ทั้งสิ้นจำนวน 16 คนจากทั้ง 2 วิทยาเขต โดยมีรายชื่อดังนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้แก่ 1. นางบุษบา นครินทร์สาคร 2. นางจุรีรัตน์ หายักวงษ์ 3. นางอมร คำมูล 4. นางวลัยลักษณ์ พอกเพิ่มดี 5. นายประเสริฐ พอกเพิ่มดี 6. นางศิริรัตน์ ศรีนุกูล 7. นายจอมธนินท์ ภูนาสูง 8. นายวรวุฒิ ศักดิ์ปรีชากุล และ 9. นางวิชิดา พรหมวงศานนท์ ซึ่งมี ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์ และ อาจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้แก่ 1. นางสาวทิพเนตร คงมี 2. นางสาวธัญญารัตน์ เจนขนบ 3. นางสาวจันทร์นภา บัวหอม 4. นายเจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา 5. นางสาวพัชรพร คูกิจติเกษม 6. นางสาวสิริอนงค์ สมัครสมาน 7. นางสาวภัณฑิราห์ คงสุขดี ซึ่งมี ดร.ภรณี หลาวทอง ดร.กมลทิพย์ ใหม่ชุม และ ผศ.ดร.อารยา อึงไพบูลย์กิจ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมกันนี้ในงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ยังได้ทราบถึงผลการประเมินหลักสูตรจาก Pearson BTEC ว่า หลักสูตร BTEC Specialist and Professional Level 4 Certificate in Management and Leadership นั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานของ Pearson BTEC อย่างเป็นทางการแล้ว และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำใบรับรองคุณวุฒิไปใช้เพื่อการสมัครงานหรือเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศได้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ในการเข้ามาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยได้อย่างดีอีกด้วย

179368 1024x768

สำหรับ BTEC หรือที่ย่อมาจากคำว่า Business and Technology Education Council นั้น เป็นหลักสูตรจากบริษัท Pearson ประเทศอังกฤษ โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษและสภาอุตสาหกรรมประเทศอังกฤษในหลากหลายแขนงวิชา ซึ่ง Pearson เป็นองค์กรด้านการศึกษาชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในโลก BTEC ให้ความสำคัญกับทักษะการปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนได้ความรู้และทักษะจากการปฏิบัติจริง และเสริมด้วยการเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งหลักสูตร BTEC นี้เน้นการเรียนและการวัดผลในรูปแบบของการทำ Coursework หรือ Project-based learning โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ (Certificated) จาก Pearson ประเทศอังกฤษด้วย ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับโลก และในประเทศไทยเองมีหลายมหาวิทยาลัยที่นำหลักสูตรนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งที่ศูนย์กลาง นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

1070047 1024x497

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีหลักสูตร BTEC ที่ผ่านการประเมินหลักสูตรแล้ว จำนวน 16 หลักสูตร ประกอบด้วย ศูนย์กลาง นครราชสีมา 3 หลักสูตร ได้แก่ BTEC International Level 3 in Business BTEC International Level 3 in Hospitality. และ BTEC International Level 3 in Information Technology วิทยาเขตขอนแก่น 2 หลักสูตร ได้แก่ BTEC Specialist and Professional Level 4 Certificate in Management and Leadership. และ BTEC International Level 3 Engineering. วิทยาเขตสกลนคร 5 หลักสูตร ได้แก่ BTEC Specialist and Professional Level 4 Certificate in Management and Leadership. BTEC International Level 3 in Business Enterprise and Entrepreneurship. BTEC International Level 3 in Information Technology. BTEC International Level 3 Land-based Management (Animal Management). และ BTEC QCF Level 3 Certificate in Health and Social Care. วิทยาเขตสุรินทร์ 4 หลักสูตร ได้แก่ BTEC Specialist and Professional Level 4 Certificate in Management and Leadership. BTEC International Level 3 in Travel and Tourism. BTEC International Level 3 in Information Technology. และ BTEC International Level 3 Land-based Management (for Animal Management and Horticulture) และสุดท้ายวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 หลักสูตร ได้แก่ BTEC International Level 3 in Land-based Management. และ BTEC International Level 3 in Information Technology นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจและคาดว่าจะเปิดในเร็ว ๆ นี้ อีก 5 หลักสูตร โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตขอนแก่น ประกอบด้วย BTEC Higher National Certificate in Rail Engineering (Track). BTEC Higher National Certificate in Rail Engineering (Power). BTEC Higher National Certificate in Rail Engineering (Traction and Rolling Stock). และ BTEC Higher National Certificate in Applied Sciences (Chemistry)

1070054 1024x763

อย่างไรก็ดีหลักสูตร BTEC ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดสอนนั้นเป็นการสอนควบคู่กับหลักสูตรปกติในสาขาวิชานั้น ๆ โดยอาจแทรกอยู่ในการสอนของระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพคุณภาพสูง และเมื่อนำหลักสูตร BTEC เข้ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนหลักสูตรปกตินั้นเป็นการเพิ่มโอกาสและสมรรถนะให้กับผู้เรียนมากขึ้น โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิจาก Pearson ประเทศอังกฤษ พร้อมกับได้ใบรับรองคุณวุฒิจากทางมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน อีกทั้งด้วยการเรียนการสอนที่เน้นฝึกด้านทักษะปฏิบัติจะทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการรวมถึงภาคอุตสาหกรรมทั้งไทยและในระดับสากล พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนในปริมาณสูงกว่าปกติอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร BTEC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรได้ที่ 044 233 000 ต่อ 2451 (งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย.

dr viroj
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png