วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564

18 พ.ค. 2021
1101

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  เวลา  10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน และ นางสาวแพรรวี เคหะสุวรรณ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักวิชาการและแผนงาน ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

477163

       การประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปคของไทยปี 2565 และงบประมาณสำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กรอบเอเปค รวมถึงเพื่อพิจารณา รูปแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้กรอบเอเปค และการปรับปรุง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ และการมอบหมายภารกิจแก่อนุกรรมการแต่ละด้านแก่หน่วยงานในสังกัด

477165

      สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564  โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) 

       โดยประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเอเปค ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีนไทเป เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี ชิลี เปรู เวียดนาม และรัสเซีย ทั้งนี้ ความร่วมมือในกรอบเอเปคเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการกับสมาชิกเอเปคที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย อีกทั้งเป็นตัวกระตุ้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมกรอบความร่วมมือเอเปค (APEC) หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation) ในปี พ.ศ.2565

477168

     สำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยประจำปี 2565 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับนโยบาย ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านความมั่นคงอาหาร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี และ 2. ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ กลไกคณะทำงานด้านการเกษตรภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค 5 คณะทำงาน ประกอบด้วย

1.) หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security: PPFS) โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก

2.) คณะทํางานว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร (Agricultural Technical Cooperation Working Group: ATCWG) โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก

477169

3.) กรอบการหารือเชิงนโยบายระดับสูงว่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร (High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology: HLPDAB) โดยมีกรมวิชาการเกษตร

เป็นหน่วยงานหลัก

477171

4.) คณะทํางานด้านมหาสมุทรและการประมง (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก และกรมประมง เป็นหน่วยงานสนับสนุน

477179

5.) คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและการทําให้ได้มาตรฐาน กรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร (Sub-Committee on Standards and Conformance: SCSC) – Food Safety Cooperation Forum (FSCF) โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุน พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ทั้ง 5 คณะทำงาน) ได้ดำเนินการประสานงานในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png