เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2564)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting พร้อมด้วย นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน และคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

       การประชุมดังกล่าว มีกลุ่มสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด อีกด้วย

473185
473316
473186
https://bpicc.com/i/jjYoqe
473286
473274
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png