วันพุธ, 27 กันยายน 2566

มารู้จัก eBuff eSan สินค้าทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal

คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัด กิจกรรม มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยในอีสาน นั้น ทางสมาคมฯได้จัดท้าออกแบบเส้นทางขับรถเที่ยว แบบมินิคาราวาน น้าเสนอททท.และนักท่องเที่ยวจ้านวน 9 เส้นทาง โดยเชื่อมโยง “แหล่งท่องเที่ยวที่คิดถึง…ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน” โดยได้มอบหมายให้สมาชิกบริษัทน้าเที่ยวที่เป็นเจ้าถิ่น ในฐานะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัด นั้น ๆ ช่วยกันน้าแหล่งท่องเที่ยว อาหาร ชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ มาออกแบบเชื่อมโยงให้เกิดมิติใหม่ ของการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด19 รวมถึงการน้าจุดแข็งในการเป็นบริษัทน้าเที่ยวมาประยุกต์การให้บริการในรูปแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยมาตรการอย่างมีมาตรฐานร่วมกัน นอกจากการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบมินิคาราวานแล้วนั้น ทางสมาคมฯ เล็งเห็นว่าความต้องการของ นักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤตโควิค19 ครั้งนี้ นักท่องเที่ยวน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากรูปแบบทัวร์ที่เดินทาง ครั้งละจ้านวนมาก มาเป็นการเดินทางที่ให้ความส้าคัญในความปลอดภัยจากเชื้อโรค โดยจะหันมาเดินทางแบบส่วนตัว กับบุคคลที่คุ้นเคยเท่านั้น ทางสมาคมฯ จึงได้มีการออกแบบโปรแกรมทัวร์เที่ยว 20 บ้านเจ้าถิ่นและเส้นทางแนะน้าใน การขับรถเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็น “แพ็คเกจขับรถเที่ยวอีสาน” (Self-drive Esan) และแพ็คเกจบินไป-บินกลับ ขับรถเที่ยวอีสาน (Fly Drive Esan) ซึ่งมีจุดเด่นในการคืนรถต่างสนามบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการบริการอ้านวย ความสะดวกตลอดการเดินทาง สินค้าทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal นี้ ได้ถูกออกแบบเส้นทางไว้ถึง 60 เส้นทาง โดยทุกเส้นทาง สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ภายใต้โครงการ “เจ้าถิ่นอีสานออนไลน์” ในชื่อสินค้า eBuff ซึ่งแบ่งหมวด สินค้าออกเป็น Buff Tour (จองแพ็คเกจทัวร์และแพ็คเกจขับรถเที่ยว) Buff Booking (จองโรงแรม รถเช่า แพ็คเกจ สุขภาพ และแพ็คเกจกิจกรรมต่าง ๆ) Buff Service (การอ้านวยความสะดวกทุกด้าน) และ Buff Shop (สินค้า ท้องถิ่น) ที่รวบรวมไว้บน Social Media Platform ที่สามารถจองและช้าระเงินผ่าน www.ebuffesan.com โดยมี Page Facebook : eBuff eSan และ Line OA : @ebuff ที่คอยให้บริการข้อมูลและบริการดูแลอ้านวยความสะดวก ตลอดการเดินทางแสดงน้อยลง