ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และมีผู้ร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting อาทิ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

            การประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ส.ป.ก. ไตรมาส 1 – 2 ปีงบประมาณ 2564 การพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ส.ป.ก. ไตรมาส 3- 4 ปีงบประมาณ 2564 และการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ส.ป.ก. “ALROSMART : องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ” ด้วย

471697
471698
471699
471702
471707
471704
471715
471712
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png