เทศบาลนคร ขก.ประเมินรอบ2ประกวดธรรมาภิบาลผ่าน Zoom Meetings

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี หรือรางวัลธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทโดดเด่น นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน รอบที่ 2 ประชุมโดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings ซึ่งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพันธ์ สมิตานนท์ และ อาจารย์ เบญจมาศ จันอำรุงสำหรับ เข้ารับการตรวจประเมิน รอบที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอ 5 โครงการ ภายใต้ขอบเขต ‘คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” คือ 1.อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน 2.ขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 3.การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ 4.ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ 5.กองทุนทำความดี พร้อมตอบข้อซักถามและ Zoom พื้นที่ 3 จุด คือ จุดที่ 1 กิจกรรมอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน ชุมชนเหล่านาดี 12 จุดที่ 2 โครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ลิฟท์หน้า ร.พ.ศรีนครินทร์ จุดที่ 3 ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ซึ่งความคีบหน้าจะรายงานให้ทราบครั้งต่อไป

ที่มา/เพจเทศบาลนครขอนก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png